http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

บวชชี ชีพราหมณ์

บวชชี ชีพราหมณ์


บวชชี ชีพราหมณ์
รักษาศีล ๘
 
ระเบียบการขอบวชชี และชีพราหมณ์
วัดใหญ่ชัยมงคล

๑. การบวชเป็นแม่ชี ( ปลงผม ) ต้องติดต่อขออนุญาตกับหัวหน้าสำนักแม่ชีเท่านั้น ( อายุเกิน ๖๐ ไม่รับบวช )
๒. การบวชชีพราหมณ์ ( ไม่ปลงผม ) ต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ถ้าช่วงเทศกาล ต้องติดต่อล่วงหน้า ๑๕ วัน
๓. โปรดติดต่อ  โทรศัพท์ 08 1479 0603 ( แม่ชีสมพร หรือแม่ชีผึ้ง )
หรือ e-mail:  info@watyaichaimongkol.net
๔. การเตรียมตัวบวช
     ๔.๑ ท่องคำขอบวช และศีล ๘ ให้คล่อง
     ๔.๒ ชุดแม่ชีต้องเตรียมมาเอง
     ๔.๓ ของใช้ส่วนตัว ที่นอน หมอน เสื่อ ต้องนำมาเอง
๕. วันบวช นำสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มาลงทะเบียน และเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระพิธี ๕ ชุด
ชุดบวชชี

๑. เสื้อขาวแขนยาวต่อไหล่
๒. ผ้าถุงขาว
๓. เสื้อชั้นในแขนเดียว ( เสื้อชั้นในแม่ชี )
๔. เข็มขัดหนัง หรือพลาสติก
๕. เข็มกลัดขนาดกลาง สำหรับติดผ้าสไบ
๖. กางเกงสลีฟ หรือ กระโปรงชั้นใน


ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ

๑. ห้ามออกนอกวัด
๒. ห้ามเดินหรือยืนดื่มเครื่องดื่ม หรือเคี้ยวของขบเคี้ยว
๓. ห้ามคุยเสียงดัง เดินให้สำรวม
๔. ห้ามพกโทรศัพท์ขณะทำวัตรสวดมนต์ หรือปฏิบัติพระกรรมฐาน
๕. การฟังเทศน์ ควรนั่งประนมมือด้วยอาการสำรวม


ศีล ๘ สำหรับผู้ถือบวช[1]

ศีล ๘ หรือ อัฏฐศีล
(การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป — the Eight Precepts; training rules)

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
(เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป — to abstain from taking life)
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี
(เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย — to abstain from taking what is not given)
๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
(เว้นจากกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์, เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือร่วมประเวณี — to abstain from unchastity)
๔. มุสาวาทา เวรมณี
(เว้นจากการพูดเท็จ — to abstain from false speech)
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี
(เว้นจากน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท — to abstain from intoxicants causing heedlessness)
๖. วิกาลโภชนา เวรมณี
(เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไป จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ — to abstain from untimely eating)
๗. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี
(เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง — to abstain from dancing, singing, music and unseemly shows, from wearing garlands, smartening with scents, and embellishment with unguents)
๘. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี
(เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย — to abstain from the use of high and large luxurious couches)

คำสมาทาน ให้เติม สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ต่อท้ายทุกข้อ แปลเพิ่มว่า ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเว้นจาก... หรือ ข้าพเจ้าขอถือข้อปฏิบัติในการฝึกตนเพื่องดเว้นจาก...

ศีล ๘ นี้ สมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ เรียกว่า อุโบสถ (the Observances) หรือ อุโบสถศีล (precepts to be observed on the Observance Day)
  หมายเหตุ:

  [1]   จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
         พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต


   
อธิบายรูป

1. ชีพราหมณ์น้อย ปฏิบัติพระกรรมฐาน
     ภาคกลางวัน
     ถ่ายในงานบรรพชาสามเณร และบวช
     สีลจาริณีภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐
2.
ชีพราหมณ์น้อย ปฏิบัติพระกรรมฐาน
     ภาคกลางคืน
     ถ่ายในงานบรรพชาสามเณร และบวช
     สีลจาริณีภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด


ใบสมัคร
ระเบียบการ
คำขอบวช

 
 
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view