http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

การศึกษาปริยัติธรรม

การศึกษาพระปริยัติธรรม
พระมหานัธนิติ  สุมโน
พระปริยัติธรรม คือ การศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมพระวินัย เป็นส่วนสำคัญของการรักษาพระศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป เนื่องจากว่า หากไม่มีผู้ใดเล่าเรียนในพระธรรมวินัยแล้ว การทำตามพระธรรมวินัย ( ปฏิบัติ ) และการบรรลุธรรม ( ปฏิเวธ ) ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เรื่องนี้มีปรากฏในอรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ อนุปทวรรค พหุธาตุกสูตร ว่า
เลือกอ่านตามหัวข้อ
[ ปริยัติอันตรธาน ]
[ พระปริยัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ]
[ รายนามพระเปรียญ ,แม่ชีเปรียญ ]
อันตรธาน ๓
             
เพราะชื่อว่า อันตรธานมี ๓ อย่าง คือ ปริยัติอันตรธาน ปฏิเวธอันตรธาน ปฏิบัติอันตรธาน. ในอันตรธาน ๓ นั้น ปิฏก ๓ ชื่อว่าปริยัติ. การแทงตลอดสัจจะ ชื่อว่า ปฏิเวธ. ปฏิปทา (เครื่องดำเนิน) ชื่อว่า ปฏิบัติ.

ใน ๓ อย่างนั้น ปฏิเวธและปฏิบัติมีบ้าง ไม่มีบ้าง. เพราะภิกษุทั้งหลายผู้ทรงปฏิเวธ ย่อมมีมากในกาลครั้งเดียว เป็นอันชี้นิ้วแสดงได้ชัดเจนว่า ภิกษุนี้เป็นปุถุชน. ขึ้นชื่อว่า ภิกษุผู้เป็นปุถุชน ไม่ใช่จะมีได้ครั้งเดียวในทวีปนี้เท่านั้น. แม้ผู้บำเพ็ญการปฏิบัติทั้งหลาย บางคราวมีมาก บางคราวก็มีน้อย.

ด้วยเหตุนี้ ปฏิเวธและปฏิบัติจึงชื่อว่ามีบ้าง ไม่มีบ้าง. แต่ว่าปริยัติ (ถือว่า) เป็นสำคัญของการดำรงอยู่แห่งพระศาสนา.

พระผู้เป็นบัณฑิต ได้ศึกษาพระไตรปิฏกแล้ว ย่อมบำเพ็ญปฏิเวธและปฏิบัติให้บริบูรณ์. พระบรมโพธิสัตว์ของพวกเราทำอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๗ ให้เกิดในสำนักของอาฬารดาบส แล้วถามถึงบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ท่าน อาฬารดาบส บอกว่าไม่รู้. ต่อแต่นั้น พระองค์จึงได้เสด็จไปยังสำนักของอุทกดาบส เทียบเคียงคุณพิเศษที่ได้บรรลุแล้ว (กับท่าน) ได้เรียนถามถึงการบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ท่านดาบสก็บอกให้. ในลำดับแห่งคำพูดของท่านดาบสนั่นเอง พระบรมโพธิสัตว์ก็ทำเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้นให้สำเร็จฉันใด ภิกษุผู้มีปัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ศึกษาปริยัติแล้วย่อมทำปฏิเวธและปฏิบัติ แม้ทั้งสองประการให้บริบูรณ์ได้. เพราะฉะนั้น เมื่อปริยัติยังดำรงอยู่ พระศาสนาย่อมเป็นอันตั้งอยู่


             
ปริยัติอันตรธาน[1]
             
ก็เมื่อใดปริยัตินั้นอันตรธานหายไป เมื่อนั้นพระอภิธรรมจักเสื่อมก่อน. ในพระอภิธรรมนั้น คัมภีร์ปัฏฐานจะอันตรธานก่อนกว่าทุกคัมภีร์. คัมภีร์ธรรมสังคหะอันตรธานหายไปภายหลัง โดยลำดับ. เมื่อพระอภิธรรมปิฏกอันตรธานหายไปแล้ว แม้ปิฏกทั้งสองยังคงดำรงอยู่ พระศาสนาย่อมเป็นอันตั้งอยู่ได้.

ในปิฏกเหล่านั้น เมื่อพระสุตตันตปิฏกจะอันตรธานหายไป อังคุตตรนิกายย่อมอันตรธานหายไปก่อน เริ่มแต่เอกาทสกนิบาตจนถึงเอกกนิบาต. ต่อจากนั้น สังยุตตนิกายย่อมอันตรธานหายไป เริ่มแต่จักกเปยยาลสูตรจนถึงโอฆตรณสูตร. ต่อจากนั้น มัชฌิมนิกายย่อมอันตรธานหายไป เริ่มแต่อินทริยภาวนาสูตรจนถึงมูลปริยายสูตร. ต่อจากนั้น ทีฆนิกายย่อมอันตรธานหายไป เริ่มแต่ทสุตตรสูตรจนถึงพรหมชาลสูตร.

 

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

แสงอาทิตย์ที่ส่องให้โลกสว่าง ยังส่องสว่างได้เพียงเวลากลางวัน
ปุจฉาคาถา (คือคาถาที่เป็นคำถาม) คาถาเดียวบ้าง สองคาถาบ้าง ยังอยู่ไปเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่อาจทรงพระศาสนาไว้ได้เหมือน สัพพิยปุจฉา๑- และอาฬวกปุจฉา.
[ กลับไปต้นบทความ ]

พระปริยัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมาก จึงจัดให้มีการศึกษาพระธรรมวินัย ทั้งแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ต้องขังในเรือนจำ

หลักสูตรต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน


๑. นักธรรมชั้นตรี

๒. นักธรรมชั้นโท


๓. นักธรรมชั้นเอก


๔. ธรรมศึกษาตรี


๕. ธรรมศึกษาโท

๖. ธรรมศึกษาเอก


๗. หลักสูตรระยะสั้นสำหรับพระภิกษุใหม่

๘. หลักสูตรศีลธรรมสำหรับนักเรียน


๙. หลักสูตรศีลธรรมสำหรับผู้ต้องขัง


๑๐. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
มีการเรียนการสอนช่วงวันวิสาขบูชา ถึง ก่อนออกพรรษา

มีการเรียนการสอนช่วงวันวิสาขบูชา ถึง ก่อนออกพรรษา

มีการเรียนการสอนช่วงวันวิสาขบูชา ถึง ก่อนออกพรรษา

มีการเรียนการสอนช่วงวันวิสาขบูชา ถึง ก่อนออกพรรษา

มีการเรียนการสอนช่วงวันวิสาขบูชา ถึง ก่อนออกพรรษา

มีการเรียนการสอนช่วงวันวิสาขบูชา ถึง ก่อนออกพรรษา

มีการเรียนการสอนช่วงอุปสมบทใหม่ ๑๐ วันแรก

มีการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา

มีการเรียนการสอนตลอดปี

มีการเรียนการสอนช่วงวันวิสาขบูชา ถึง ประมาณเดือนมกราคม
       
[ กลับไปต้นบทความ ]

รายนามพระเปรียญ และแม่ชีเปรียญ

ปัจจุบัน ( ๒๕๕๑ ) วัดใหญ่ชัยมงคล มีพระภิกษุเป็นพระมหาเปรียญ พระเปรียญ และพระอนุเปรียญ ๖ รูป ได้แก่


๑. พระมหาสำรอง  ชยธมฺโม
๒. พระมหาบรรณ์  ปญฺญาธโร
๓. พระมหาสัตย์จา  กิจฺจสาโร
๔. พระสมนึก  สุทฺธาโส
๕. พระมหานัธนิติ  สุมโน
๖. พระประเทือง  กิตฺติปญฺโญ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    ปธ.๕ ,นักธรรมเอก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    ปธ.๘ ,นักธรรมเอก
ปธ.๕ ,นักธรรมเอก
ประโยค ๑-๒ ,นักธรรมเอก
ปธ.๔ ,นักธรรมเอก
ปธ. ๓ ,นักธรรมเอก

นอกจากนั้นยังมีแม่ชีที่สอบได้บาลีศึกษา ๓ คน ( เป็นวัดเดียวในจังหวัดที่มีแม่ชีเปรียญ )

๑. แม่ชีสมควร  ทองดี
๒. แม่ชีศิริลักษณ์  พานิชชีวะ
๓. แม่ชีธวัลรัตน์  เข็มทอง
บศ.๗ ,ธรรมศึกษาเอก
บศ.๔ ,ธรรมศึกษาเอก

บศ. ๑-๒ ,ธรรมศึกษาเอก

ดังนั้น จึงแน่ใจได้ว่า การบวช ที่วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นการ "บวชเรียน" มิใช่การ "บวชเล่น" อย่างแท้จริง


หมายเหตุ
[1] อ้างอิงจาก http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=234&p=2

   อธิบายรูป

1. พัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค
    ถ่ายในอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล
    พ.ศ. ๒๕๔๘
2. อรุณรุ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคล
    ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

 
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view