http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรม ในวัดใหญ่ชัยมงคล
พระมหานัธนิติ  สุมโน
การปฏิบัติธรรม

พระสัทธรรม
หรือ ศาสนา แบ่งได้เป็น ๓ ประการ คือ
ปริยัติสัทธรรม ได้แก่การเรียนรู้ถึงวิธีการทำให้พ้นไปจากทุกข์
ปฏิบัติสัทธรรม ได้แก่การทำตามวิธีการนั้น เพื่อให้พ้นไปจากทุกข์
ปฏิเวธสัทธรรม ได้แก่การพ้นจากทุกข์

การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เนื่องจาก ถ้าขาดการปฏิบัติธรรมเสียแล้ว การพ้นทุกข์ หรือ การบรรลุจุดมุ่งหมายสูง สุดของพระศาสนาก็ไม่อาจเป็นไปได้


วัดใหญ่ชัยมงคล นอกจากจะมีการสอนด้านปริยัติธรรมแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกพระกรรมฐานอยู่เป็นนิตย์

กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน เป็นคำนาม หมายถึง ที่ตั้งแห่งการงาน โดยหมายเอาอุบายทางใจ มี ๒ ประการ คือ สมถกรรมฐาน เป็นอุบายสงบใจ และวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา

การปฏิบัติกรรมฐาน ในวัดใหญ่ชัยมงคลเปิดโอกาสให้ผู้มาปฏิบัติ ได้ใช้วิธี หรืออุบายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยปฏิบัติมา แต่ถ้าเป็นผู้ใหม่ ไม่เคยฝึกฝนวิธีใด ๆ มาก่อน จะสอนการปฏิบัติตามหลักสติปัฎฐาน ๔ ( พองหนอ - ยุบหนอ )

ขอเจริญพรเชิญญาติโยมทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่ชัยมงคลได้ตามรายละเอียดด้านล่าง  สำหรับท่านที่ต้องการบวชชี หรือชีพราหมณ์ สามารถศึกษาระเบียบการต่าง ๆ ได้ ที่นี่

กำหนดการปฏิบัติธรรม ( วันธรรมดา )
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร ที่ศาลาการเปรียญ
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. พระฉันภัตตาหารเช้า
แม่ชี, แม่ชีพราหมณ์ รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. แยกปฏิบัติส่วนตัว
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พระฉันภัตตาหารเพล
แม่ชี, ชีพราหมณ์ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น พักผ่อน และปฏิบัติส่วนตัว
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ที่ห้องกรรมฐาน
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ฟังพระธรรมเทศนา และฟังธรรมบรรยาย

หมายเหตุ : วันเสาร์ - อาทิตย์ เพิ่มการปฏิบัติ ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ ห้องกรรมฐาน


กำหนดการปฏิบัติธรรมวันธัมมัสสวนะ ( วันพระ )
 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
ตักบาตร ที่ศาลาการเปรียญ
 ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. พระฉันภัตตาหารเช้า
แม่ชี, แม่ชีพราหมณ์ รับประทานอาหารเช้า
 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
สมาทานอุโบสถศีล ฟังพระธรรมเทศนา
 ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. แยกปฏิบัติส่วนตัว
 ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พระฉันภัตตาหารเพล
แม่ชี, ชีพราหมณ์ รับประทานอาหารกลางวัน
 ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน และปฏิบัติส่วนตัว
 ๑๖.๐๐ - ๑๖.๔๕ น. บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายหลวงพ่อพระครูภาวนารังสี
 ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ทำอุโบสถกรรม ( ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ - เฉพาะวัน ๑๔, ๑๕ ค่ำ )
 ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ฟังพระธรรมเทศนา และฟังธรรมบรรยาย
 ๒๑.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ที่ห้องกรรมฐาน
 ๒๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลาการเปรียญ

     
  หมายเหตุ :
     ๑. มีการทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนาตามประเพณีนิยม เวลา ๐๘.๐๐ น. ตลอดช่วงเข้าพรรษา
     ๒. ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ วัดใหญ่ชัยมงคล ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๒๙ / ๒๕๔๘ ข้าราชการสามารถลาเพื่อมาปฏิบัติธรรมได้โดยไม่คิดเป็นวันลาตามระเบียบราชการอธิบายภาพ


1.การปฏิบัติพระกรรมฐาน ของสามเณรบวชภาคฤดูร้อน - ความลับแห่งความสำเร็จทางการศึกษาคือสมาธิ   ถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐
2. ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมรอบลานพระเจดีย์ชัยมงคล ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. นั่งสมาธิใต้แสงจันทร์ ลานพระเจดีย์ชัยมงคล ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐

 
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view