http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

เดือน ๓ - วันมาฆบูชา


เดือน ๓ - วันมาฆบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วันจาตุรงคสันนิบาต
วันมาฆบูชา หรือ วันพระธรรม เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา วันเพ็ญเดือน ๓ หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน ได้มีการประชุมพระภิกษุสงฆ์อย่างน่าอัศจรรย์เกิดขึ้น คือเป็นการประชุมที่ถึงพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ ( จาตุรงคสันนิบาต ) ได้แก่
 • ประชุมแห่งพระภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ องค์
 • เกิดขึ้นโดยมิได้นัดหมาย
 • พระอรหันตสาวกเหล่านั้น ล้วนเป็น เอหิภิกขุ ( พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ )
 • เป็นวันเพ็ญ เดือน ๓
การประชุมเช่นนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในพระศาสนาของพระโคดม ในวันนั้นเอง พระพุทธองค์ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ใจความสำคัญคือ
 • เว้นความชั่วทั้งปวง
 • ทำความดีให้ถึงพร้อม
 • ทำใจให้บริสุทธิ์
คณะสงฆ์ไทย นำโดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้ทุกวัดจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลขึ้น โดยวัดใหญ่ชัยมงคล ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา เวีัยนเทียน และ สมาทานเนสัชชิกธุดงค์ เป็นประจำทุกปี ตามกำหนดการดังนี้
วันเพ็ญเดือน ๓ ( ปีที่มีเดือน ๘ สองหน เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน ๔ )
 • เวลา ๐๗.๓๐ น. ศาสนิกชน นำภัตตาหารหวานความ มาใส่บาตรที่ ศาลาการเปรียญ
 • เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีทำบุญ สมาทานอุโบสถศีล ถวายภัตตาหาร ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ ๑
 • เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ ๒
 • เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องสักการะต่าง ๆ เวียนเทียนรอบอุโบสถ และพระเจดีย์ชัยมงคล
 • เวลา ๒๐.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ ๓ สมาทานเนสัชชิกธุดงค์ ( เว้นการนอน-กึ่งคืน )
 • เวลา ๒๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน ณ ศาลากรรมฐาน
 • เวลา ๒๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ - ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ณ ศาลาการเปรียญ
 • เวลา ๒๔.๐๐ น. สิ้นสุดวัตรปฏิบัติวันมาฆบูชา
ท่านสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมปฏิบัติธรรมได้เป็นประจำทุกปี ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรช่วงเช้า

พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา

ทำวัตรสวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น.

เวียนเทียนรอบอุโบสถและพระเจดีย์ชัมงคล
 view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view