http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

เดือน ๘ - อาสาฬหบูชา

เดือน ๘ - อาสาฬหบูชา

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหปุณมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ มีใจความสำคัญดังนี้ คือ ทรงให้งดเว้นทางสุดโต่ง ๒ สาย คือ กามสุขขัลลิกานุโยค ได้แก่ การประกอบตนให้หมกมุ่นในกาม และอัตตกิลมถานุโยค คือ ทำตนเองให้ลำบาก ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ และอริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และเมื่อแสดงธรรมจบลง โกณฑัญญพราหมณ์ (พระอัญญาโกณฑัญญะ) หนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม (สำเร็จเป็นพระโสดาบัน) ในวันนั้น เป็นบุคคลแรกในพุทธศาสนาที่ได้สำเร็จเป็นอริยบุคคล - (คัดจากวิกิพีเดีย http://goo.gl/MzsmY )

วัดใหญ่ชัยมงคลมีกิจกรรมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกวัน รวมทั้งวันอาสาฬหบูชา โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา
เวลา กิจกรรม สถานที่
๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สมาทานอุโบสถศีล ศาลาการเปรียญ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ ศาลาการเปรียญ
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ เปิดสวดพระอภิธรรม พระครูภาวนารังสี (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ศาลาไทยแฝด
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเย็น เวียนเทียน ฟังเทศน์ ศาลาการเปรียญ
๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ ปฏิบัติพระกรรมฐาน ห้องกรรมฐาน
๒๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ เจริญพระพุทธมนต์ ศาลาการเปรียญ

หมายเหตุ - กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / สาธุชนสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า

นอกจากกิจกรรมปกติข้างต้น วัดใหญ่ชัยมงคลยังจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแบบ พอง -ยุบ สำหรับญาติโยมที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการเปืดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์วัดใหญ่ชัยมงคลนี้ ( http://www.watyaichaimongkol.net ) หรือที่ Facebook วัดใหญ่ชัยมงคล ( http://facebook.com/watyai ) หรือที่ Twitter วัดใหญ่ชัยมงคล ( @watyai - http://twitter.com/watyai )

ภาพประกอบจาก http://goo.gl/rdhXt ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ หากต้องการนำภาพไปใช้ต่อ กรุณาไปที่เว็บไซต์ที่มาเพื่อดูข้ออนุญาตและข้อจำกัดในการนำไปใช้

อัปเดทบทความนี้ล่าสุด ๑ ส.ค. ๕๕

view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view