http://www.watyaichaimongkol.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

 English

บวชพระที่วัดใหญ่ฯ

บวชพระที่วัดใหญ่ฯ


ระเบียบการขออุปสมบท
วัดใหญ่ชัยมงคล

พระครูพิสุทธิ์บุญสาร ( แก่น  ปุญฺญสมฺปนฺโน )
เจ้าอาวาส
  พระอุปัชฌาย์
 
ติดต่อพระอุปัชฌาย์ ขออุปสมบทล่วงหน้า อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

หลักฐานในการขออุปสมบท ( ต้องส่งก่อนวันอุปสมบทอย่างน้อย ๕ วัน )
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองจากอำเภอ หรือสำนักงาน
เขต ที่ตนอยู่   
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
( ตรวจก่อนอุปสมบทไม่เกิน ๑ สัปดาห์ )
๑  ชุด
๑  ชุด
๑  ชุด

๑  ชุด
 
คุณสมบัติผู้อุปสมบท
เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดา
เป็นสุภาพชนมีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่น ติดสุรา ยาเสพติด ไม่เป็นคนจรจัด
อ่านและเขียนหนังสือภาษาไทยได้
ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ
ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือมีหนี้สินผูกพัน
ปราศจากบรรพชาโทษ มีร่างกายสมบูรณ์อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชรา ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพพิกลพิการ
มีสมณบริขารครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัย
สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบท ( แบบ “เอสาหังฯ” )
ได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องไม่วิบัติ

ลักษณะต้องห้ามของผู้อุปสมบท
เป็นผู้ทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน
เป็นผู้หลบหนีราชการ
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
เป็นผู้เคยถูกตัดสินจำคุก ฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ
เป็นผู้ถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดตามพระวินัย
เป็นผู้มีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เช่น วัณโรคระยะอันตราย ติดเชื้อ HIV
เป็นผู้พิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้

   
อธิบายรูป

งานอุปสมบทในวัดใหญ่ชัยมงคล
ถ่ายเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ดาวน์โหลด

ใบสมัคร
คำขอ ( คำขานนาค )
ขั้นตอนในพิธี

 
 
view

บริการ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กรอกอีเมลสมัครรับข่าว:

วิธีการสมัคร?

หน้าแรก

เรื่องราว

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

รวมภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

English

view